Giới thiệu

Bản đồ Thị trấn Vĩnh Điện trên Google Map

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 16:11 Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 16:07


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

 

Danh bạ điện thoại

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 15:32 Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 15:14


 

STT

 Họ tên

 Chức vụ

 Cơ quan

 Di động

1

 Nguyễn Văn Rân

 Trưởng phòngSTT

 Họ tên

 Chức vụ

 Cơ quan

 Di động

1

 Từ Văn Ân

 Giám đốc

 0905.142.361

2

 Bùi Thị Ánh Tuyết  Kế toán  0976.100.595


 
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Điện Bàn

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 15:13 Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 15:12

Đang cập nhật nội dung...

 
 

Quy định Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Bàn

PDF.InEmail

Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 15:09

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN BÁT XÁT

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND huyện ban hành.

2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã .

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện (nếu có) theo phân cấp của UBND huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai huyện.

5. Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã và các ngành có liên quan tham mưu việc định giá đất trên cơ sở khung giá đất của Chính phủ để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

8. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND huyện.

10. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

12. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.

14. Quản lý cán bộ, công chức; tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức phòng Tài nguyên và Môi trường gồm có:

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên, cán sự.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

Điều 4. Biên chế

1.  Biên chế hành chính của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện do UBND huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được UBND tỉnh giao.

2.  Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn cơ cấu ngạch công chức, viên chức; đảm bảo tinh gọn, hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ huyện trình UBND huyện xem xét, quyết định.