Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

PDF.InEmail

Thủ tục hồ sơ

01 bộ

- Hợp đồng chấm dứt góp vốn đã công chứng hoặc chứng thực;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan thực hiện

- Phòng Tài nguyên- Môi trường 03 ngày

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  02 ngày,

Thu phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành