Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

PDF.InEmail

Thủ tục hồ sơ

01 bộ

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu hình thành pháp nhân mới)

Cơ quan thực hiện

- Phòng Tài nguyên- Môi trường 07 ngày

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  03 ngày,

Thu phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành